Αναστάσιμες σκέψεις…

Προσκυνόύμεν τα πάθη...2020

Δέν υπάρχουν πιά δάκρυα, δέν υπάρχει άλλη χαρά εκτός από τήν Χαρά τής Αναστάσεως τού Χριστού.

Δέν υπάρχει άλλη ελπίδα εκτός από τήν πίστη στόν Χριστόν.

Είναι αυτό πού περιγράφει ό πολύς George Orwell στό αριστούργημά του 1984 ότι τό μόνο πού μάς έμεινε έπειτα από τήν πολύ πολιτική ορθής χρήσης είναι ό ΘΕΟΣ.

Π. Συμεών