ΠΕΡΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ

«Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην»! (Ματθ. ε΄5)

Ίσως η αναφορά σε μία αρετή, όπως η πραότης, χαρακτηρισθεί ως ματαιοπονία σε μία εποχή που οι ρυθμοί της ζωής, από την ταχύτητα των γεγονότων, των εντάσεων, ο εκνευρισμός, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι εγωιστικές συμπεριφορές, υποθάλπουν όλα ένα πνεύμα επιθετικό, αντιπαλότητος, ταραχής, αυτοπροστασίας και αυτοδικαίωσης, που κάθε άλλο παρά ηρεμία και πραότητα προξενούν.

Και όμως, πόσο μας προστατεύει η αυτοσυγκράτησις! Από πόσες δυσάρεστες συμπεριφορές μας συγκρατεί η ψυχραιμία και η δύναμις της πραότητος!

Το χάρισμα της πραότητος το ατενίζουμε πρώτα στον Κύριο με την αγία Του συμπεριφορά. Τί άλλο πολυτιμότερο δώρο μπορεί να ζητήσει ο άνθρωπος από τον Σωτήρα Χριστό από την αρετή της πραότητος, της ειρήνης την μητέρα;

«Επί τίνα επιβλέψω αλλ’ ή επί τον ταπεινόν και ησύχιον και τρέμοντα τους λόγους μου» (Ησ. ξστ’ 2)

praotita